[PARODY] Psy’s Gangnam Style? No! Daegu Style!

  • "Oppan Gangnam Style" vs "Oppa-ya Daegu Style"
3/8/2012 . 18 notes . Reblog